Felhasználási feltételek TARA Meditációs applikáció

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen applikáció, vagyis a TARA Meditációs applikáció (továbbiakban Applikáció) üzemeltetője Hajdu Gábor e.v. (továbbiakban Szolgáltató)

Szolgáltató székhelye: 1095 Budapest, Gát u. 29. adószáma: 69267297-1-43, Nyilvántartási száma: 52937194.

Applikáció megnyitásával, annak tartalmához történő hozzáféréssel Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem.

Szolgáltató fenntartja a jogot az Applikációban közzétett tartalom bármikor történő felülvizsgálatára, módosítására, illetve frissítésére, mely módosítások Felhasználóra nézve kötelező érvényűek.

 1. FELELŐSSÉG

Applikáció bármilyen célú használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. Az applikáción keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység. A Felhasználó vállalja, hogy az Applikációban található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.

Applikáció használata közben közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve az applikáció tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség Szolgáltatót nem terheli.

Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül Applikáció bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

Az applikációban technikai pontatlanságok előfordulhatnak. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

Szolgáltató nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön készülékét vagy egyéb tulajdonát az Applikációhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata következtében, ideértve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

 1. VÁSÁRLÁS AZ APPLIKÁCIÓBAN

Amennyiben Felhasználó előfizet az Applikáció bármely fizetős tartalmára az applikáció „Tara Tagság” oldalán, abban az esetben az előfizetés automatikusan és ugyanolyan áron megújul minden hónapban az alábbiak szerint:

Az Előfizetés azonos összegű, havi ismétlődő fizetést jelent, mely a számlázási- és bankkártya adatok egyszeri megadása után, havonta, a számlázási ciklus kezdetén automatikusan levonásra kerül, egészen az előfizetés Felhasználó általi lemondásáig. Az előfizetés bármikor módosítható, lemondható az Applikáció „Tara Tagság” oldalán. Felhasználónak lemondani az előfizetést legalább 24 órával a következő számlázási dátum előtt lehetséges.

Az Applikáció törlése nem törli automatikusan az előfizetést, ezért ha a törléssel Felhasználó az előfizetést is le szeretné mondani, az Applikáció „Tara Tagság”oldalán megteheti a törlés előtt. Ennek hiányából adódó költségeket Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni Felhasználónak.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Szolgáltató nem osztja meg személyes adatait Barion rendszerével, a fizetési szolgáltatást azonban beágyazta Applikáció fizetési helyére.

A számlakivonatokon, a Barion Payment Zrt. fog szerepelni.

Az előfizetéssel Felhasználó automatikusan elfogadja Applikáció jelen felhasználási feltételeit. További információk a fizetéssel kapcsolatban adatvédelmi szempontból jelen ÁSZF 3.3.2. (Vásárlás az Applikációban, számlakiállítás) pontjában találhatók.

 

 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. A Szabályzat célja

 

 1. A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Hajdu Gábor egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza az Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.
 2. A Szolgáltató működteti a TARA meditációs applikációt (továbbiakban: Applikáció), melynek körében az Applikáción kínált termékek után érdeklődő felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.
 3. A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.
 4. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.

 

 1. Szolgáltató adatai:

 

Cégnév: Hajdu Gábor e.v.

Székhely: 1095 Budapest, Gát utca 29.

Adószám: 69267297-1-43

Nyilvántartási szám: 52937194

Elektronikus elérhetőség: tara@fehertara.hu

Tárhelyszolgáltató neve: Microsoft Azure Tárhelyszolgáltató

elérhetőségei: https://azure.microsoft.com/ +36(1)4372736

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: support@microsoft.com

A tényleges adatfeldolgozás helye: Microsoft Azure felhőszolgáltató

Microsoft Magyarország Kft. központi irodaház (ügyfélszolgálati teendőket nem végez) Graphisoft Park 3. (Záhony u.) 1031 Budapest

Applikáció üzemeltetője: Hajdu Gábor  e.v.

 

 1. A Szolgáltató által végzett adatkezelés

 

 1. Az Applikációban a regisztráció elvégzésével történik a kapcsolatfelvétel kezdeményezése.

 

Rögzített adatok:

 • e-mail cím
 • üzenet

A Felhasználó a kapcsolatfelvételt megelőzően az adatkezeléshez történő hozzájárulását „checkbox” alkalmazásával adja meg, melynek előfeltételeként a Felhasználó nyilatkozik az adatkezelés elfogadásáról.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Szolgáltatóval

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: érintett regisztrációja törlésével egyidejűleg

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja

 1. Vásárlás az Applikációban, számlakiállítás:

Adatkezelés célja: bizonylat (elektronikus számla) kiállítása

Rögzített adatok:

 • vevő neve
 • vevő címe

Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése).

Adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 8 naptári év, ennek elteltével a Szolgáltató köteles az adatot törölni.

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja

Szolgáltató nem adja ki Felhasználó adatait harmadik fél részére.  A bankkártyás fizetés során azonban szükség van, harmadik fél bevonására. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Szolgáltató nem osztja meg személyes adatait Barion rendszerével, a fizetési szolgáltatást azonban beágyazta Applikáció fizetési helyére.

A számlakivonatokon, a Barion Payment Zrt. fog szerepelni.

Az előfizetéssel kapcsolatos minden technikai információ megtalálható jelen ÁSZF 2. (Vásárlás az applikációban) pontjában

 1. Felelősség

A Felhasználó által regisztrált személyes adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mail címre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért.

 1. Regisztrált adatok kezelése

A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató és az adatkezelésre kijelölt munkavállalói és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője határozza meg. A Szolgáltató harmadik személy részére jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.

 1. A Felhasználó jogai

 

 1. A Felhasználó a Szolgáltatónak küldött levéllel kezdeményezheti törlését a rendszerből.
 2. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen módon ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 3. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.
 4. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.

 

 1. Egyéb tájékoztatás

 

 1. A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.
 2. A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.
 3. A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.
 4. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
 5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását az Applikációban közzéteszi. A Felhasználó Applikáció szolgáltatásainak további igénybevételére Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

 

4.      SZERZŐI JOG

Applikációban található összes képi, szöveges, audio, audiovizuális tartalom és azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak, azok Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag Szolgáltató kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Az applikációban hallható háttérzenék szerzője és tulajdonosa: Chris Collins, indiemusicbox.com

5.   Kapcsolat

A jelen applikáció üzemeltetője Hajdu Gábor e.v., (székhely: 1095 Budapest, Gát u. 29. adószám: 69267297-1-43, Nyilvántartási száma: 52937194).

Az applikációval kapcsolatos kérdés és észrevétel esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot Szolgáltatóval a tara@fehertara.hu e-mail címen!

Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt!

Hívj most!
Útvonal