Adatvédelem

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. A Szabályzat célja

  1. A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Veress Szilvia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza az Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.

  2. A Szolgáltató működteti a https://www.fehertara.hu honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapon kínált termékek után érdeklődő felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.

  3. A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

  4. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.

 2. Szolgáltató adatai:

Cégnév: Veress Szilvia e.v.
Székhely: 1095 Budapest, Gát utca 29.
Adószám: 68311867-1-42

Nyilvántartási szám 51564678

Elektronikus elérhetőség: tara@fehertara.hu

Szerver hosting:

Neve: Balogh Péter
Címe: 1142 Budapest, Sárköz u. 5/b
Adószám: 66538626-1-42
Nyilvántartási szám: 35815320
Email: p.balogh@telesto.hu
Telefon: 06305250486

Honlapüzemeltető:

Veress Szilvia e.v.

 1. A Szolgáltató által végzett adatkezelés

  1. A honlapon a regisztráció elvégzésével történik a kapcsolatfelvétel kezdeményezése.

Rögzített adatok:

   • család- és utónév

   • e-mailcím

   • üzenet

A Felhasználó a kapcsolatfelvételt megelőzően az adatkezeléshez történő hozzájárulását „checkbox” alkalmazásával adja meg, melynek előfeltételeként a Felhasználó nyilatkozik az adatkezelés elfogadásáról.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Szolgáltatóval

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: érintett regisztrációja törlésével egyidejűleg

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja

  1. Hírlevél megrendelése

Adatkezelés célja: tájékoztatás hírlevél formájában

Kezelt adatok köre: e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: hírlevélküldés igénybevételének leiratkozásával egyidejűleg

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja

  1. Számlakiállítás

Adatkezelés célja: bizonylat (elektronikus számla) kiállítása

Rögzített adatok:

   • vevő neve

   • vevő címe

   • vevő adószáma (ha cég)

Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése).

Adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 8 naptári év, ennek elteltévek a Szolgáltató köteles az adatot törölni.

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja.

                4. Online fizetés

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Paylike ApS
Company registration number: 36683279
P.O. Pedersens Vej 14
Skejby
8200 Aarhus N
Denmark

Telefon: +36 1 500 9480   

E-mail: hello@paylike.hu

Web: https://paylike.hu/contact

A következő személyes adatok átadása történhet a Paylike felé: vezetéknév, keresztnév, email cím, IP cím, egyéb, a fizetés feldolgozásához szükséges adat.

További információk a szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában található az alábbi linken:

ÁSZF:  https://paylike.hu/privacy-policy

 

                 5. Kamerafelvétel:

Adatkezelés célja: vagyon- és személyvédelem

Adatkezelés jogalapja: 2005. évi CXXXIII. törvény.

Adatkezelés időtartama: a felvételtől számított 3 (munka) nap.

Adattárolás módja: a Szolgáltató saját tárhelye

                    5. Felelősség

A Felhasználó által regisztrált személyes adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mailcímre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért.

                 6. Regisztrált adatok kezelése

A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató és az adatkezelésre kijelölt munkavállalói és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője határozza meg. A Szolgáltató harmadi személy részére jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.

                  7.A Felhasználó jogai

  1. A Felhasználó a Szolgáltatónak küldött levéllel kezdeményezheti törlését a rendszerből.

  2. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

  3. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

  4. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni. 8. Egyéb tájékoztatás

  1. A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.

  2. A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.

  3. A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.

  4. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

  5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

Hatályos: 2018. szeptember 07-től

Általános Szerződési Feltételeinket itt találod.

Hívj most!
Útvonal